Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Examenprocedure

Examenprocedure
Erkend Financieringsadviseur MKB

Het examen voor Erkend Financieringsadviseur MKB bestaat uit drie theoriedelen en een Praktijkexamen. Als alle drie de theorie-delen met een voldoende score zijn afgesloten verkrijgt de kandidaat de status van ‘Kandidaat Financieringsadviseur MKB’. Deze status geeft recht op deelname aan het Praktijkexamen. Om toegelaten te worden tot het register wordt een Praktijkexamen uitgevoerd ter beoordeling van de aspecten kennis, (deskundigen)netwerk, kunde (de toepassing in de praktijk), vaardigheden en integriteit.

Voor een nadere verdieping verwijzen wij naar het examenreglement. Hierin staan de procedures met betrekking tot de ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en uitvoering van examinering en de beoordeling van examens en periodieke evaluatie van examenresultaten met betrekking tot de examinering van Erkend Financieringsadviseur MKB zoals deze door Examenadviesburo B.V. wordt uitgevoerd.

 

Het theorie-examen

Toetsopzet
Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen: vakkennis, marktkennis en integriteit. De theorie-toets duurt in totaal 105 minuten. Kandidaten mogen gedurende het examen enkel gebruik maken van een pen en kladpapier en een rekenmachine.

Het examen, of een deel ervan, wordt afgenomen in een COEL toetscentrum met behulp van een computer. De Kandidaat kan zelf kiezen waar, wanneer en hoe laat de toets begint. Vanwege die flexibiliteit noemen we een dergelijke toets een Flextoets.

Aanmelding en legitimatie
Aanmelding tot deelname aan een Flextoets vindt tot maximaal één werkdag voorafgaand aan het examen plaats door middel van een boeking. De boeking wordt gedaan via het account van de kandidaat, dat te benaderen is via de website van de Stichting MKB Financiering. De kandidaat dient minimaal een kwartier voor aanvang van het Examen aanwezig te zijn.

Uitslag
Bij de Flextoetsen ontvangt de kandidaat direct na afloop van het examen de voorlopige uitslag. De definitieve uitslag van het examen wordt binnen twee werkdagen na de examendatum naar de kandidaat gecommuniceerd via het persoonlijk account.

Een Kandidaat is geslaagd voor een Examen indien hij voor dat onderdeel het cijfer 5,5 of hoger heeft behaald.

Voor het onderdeel Vakkennis is de cesuur vastgesteld op 53,33%. Dit betekent dat tenminste 16 van de 30 vragen goed moeten zijn beantwoord. Voor de Flextoets Marktkennis is de cesuur vastgesteld op 50%. Dit betekent dat tenminste 3 van de 6 vragen goed moeten zijn beantwoord. De cesuur voor de Flextoets Integriteit is vastgesteld op 60%. Dit betekent dat tenminste 3 van de 5 vragen goed moeten zijn beantwoord om dit examen te behalen.

Wanneer een deelnemer de theorie-toets met een voldoende resultaat heeft afgesloten, verkrijgt de kandidaat de status van ‘Kandidaat Financieringsadviseur MKB’. Om deze status te behouden en toegelaten te worden tot het register dient de Kandidaat binnen drie jaar het praktijkexamen met een voldoende resultaat af te sluiten.

Mocht een kandidaat de toets niet hebben behaald dan bestaat de mogelijkheid het niet gehaalde deel te herkansen. Hiervoor dient de kandidaat zich opnieuw in te schrijven en dient het examengeld voor het gedeelte te worden voldaan.

Informatie over klachten over het examen en inzage en bezwaar kan gevonden worden in het examenreglement, beschikbaar op de website van Erkend Financieringsadvies MKB.

 

Het praktijkexamen

Toetsopzet
Bij het praktijkexamen worden vaardigheden en competenties in een gesimuleerde praktijkcontext getoetst met behulp van een aangeleverde financieringsaanvraag en een mondeling assessment. Het Praktijkexamen heeft een duur van 45 minuten. Het Praktijkexamen wordt afgelegd op locatie van Examenadviesburo te Nieuwegein. Behoudens de eigen financieringsaanvragen zijn er geen hulpmiddelen nodig; wel dienen er voorafgaand diverse documenten te worden aangeleverd.

Het praktijkexamen bestaat uit de volgende twee onderdelen.

1. Aanleveren van twee financieringsaanvragen inclusief prognoses
Eén van deze twee financieringsaanvragen zal daadwerkelijk worden beoordeeld. Daarbij gaat het om de toepassing van vakkennis, marktkennis en verantwoord financieren in de praktijk.

2. Afname van een portfolio assessment
Tijdens het praktijkexamen zullen vier onderwerpen centraal staan: actuele kennis van de financieringsmarkt, vaardigheden en regievoeren, integriteitsvraagstukken en praktijkervaring aan de hand van één van de twee aangeleverde financieringsaanvragen.

Aanmelding en legitimatie
Aanmelding tot deelname aan het Praktijkexamen vindt plaats door middel van een boeking, via het account van de kandidaat, dat te benaderen is via de website van de Stichting MKB Financiering.

Vooraf aanleveren
Voor het Praktijkexamen dienen de volgende documenten te worden aangeleverd in de Examenomgeving:

1. Opgave van twee financieringsaanvragen 
Deze twee aanvragen moeten volledig zijn geanonimiseerd of het document toestemming gebruik gegevens van de betreffende relatie moet volledig ingevuld worden aangeleverd (zie de PDF in de Examenomgeving). Dit betekent dus dat alleen de toelichting hoeft te worden aangeleverd en niet het volledige dossier (met uittreksels KvK etcetera). De aangeleverde financieringsaanvraag dient een volledige bedrijfsfinanciering te omvatten. Dit impliceert bijvoorbeeld de combinatie van een investering in werkkapitaal en vaste activa. Het betreft niet een lease aanvraag van een auto.

2. Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
Maximaal 1 maand oud, screeningsprofiel 95. Financiële Dienstverlening dat betrekking heeft op personen die werkzaam zijn bij een financiële dienstverlener of een financiële instelling. De VOG verklaring is te vinden op de website van Justis.nl. Voor natuurlijke personen zoek onder documenten VOG NP. Bij organisatie vul je de organisatie in die het keurmerk aanvraagt. 

VOG aanvragen als natuurlijk persoon
Let op! Je kunt als natuurlijk persoon de VOG niet digitaal aanvragen, daarvoor moet je naar het gemeentehuis. Wil je de VOG toch digitaal aanvragen dan kun je een tussenpersoon inschakelen die het proces start zoals een werkgever het zou doen. Kortom de opties zijn:
1) Naar gemeentehuis als natuurlijk persoon
2) Op initiatief opdrachtgever of werkgever (aanvrager van het keurmerk)
3) Via een commerciële tussenpersoon

3. Opgave van twee referenties, naar keuze uit de volgende categorieën:
1. Klanten
2. Financiers 
3. Netwerk (organisatie, naam, type referentie, telefoonnummer)

Uitslag
Bij het Praktijkexamen ontvangt de kandidaat binnen 6 weken na afname van het examen schriftelijk de uitslag. Doorgaans zal dit sneller plaatsvinden.

Een kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen indien voor de ingeleverde financieringsaanvraag 18 of meer punten zijn behaald van de 35 én voor het mondeling eindgesprek 24 of meer punten zijn behaald van de 45.

Indien er voor de ingeleverde financieringsaanvraag tussen de 13 en 18 punten zijn behaald dan kan de kandidaat wel op gesprek komen en alsnog punten verkrijgen voor het dossier die worden meegenomen bij het puntenaantal van het mondeling eindgesprek.

Mocht een kandidaat het Praktijkexamen niet hebben behaald dan bestaat de mogelijkheid om te herkansen. Hiervoor dient de kandidaat zich opnieuw in te schrijven in het account en dient het volledige examengeld voor het Praktijkexamen te worden voldaan. Voor inzage, bezwaar en beroep kan een kandidaat het examenreglement raadplegen.

Nog een vraag?
Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag.

Telefoon
Bert Duurland
085 004 43 97

E-mail
info@erkendfinancieringsadviesmkb.nl

Internet
www.stichtingmkbfinanciering.nl

Stuur ons een bericht

15 + 4 =