Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

De gedragscode

De gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB 

De gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB beoogt de positie van mkb-ondernemers te versterken bij het aanvragen en realiseren van financieringen en helpt om ondernemers te informeren over wat zij van een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van een Erkend Financieringsadviseur MKB mogen verwachten. Tevens heeft het als doel het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur.

Onderwerp van de gedragscode zijn onder meer afspraken over transparantie van tarieven en provisies, vertrouwelijkheid en het dienstverleningsproces door financieringsadviseurs. Ook is in samenwerking met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een onafhankelijk Klachtenloket voor organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB opgezet.

De gedragscode bevat minimumnormen voor het niveau van bescherming en dienstverlening bij financierings- begeleidingen door financieringsadviseurs aan klanten. Dit betekent dat elke organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies haar klanten altijd meer bescherming en een hoger niveau van dienstverlening mag bieden. 

Inleiding
De mkb-financieringsmarkt is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn er tal van nieuwe financieringsvormen, aanbieders en financieringsadviseurs op de markt gekomen. In deze Gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB wordt vastgelegd wat zakelijke klanten mogen verwachten van een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB wanneer zij deze inschakelen om een financiering aan te vragen.  

Het grote aanbod aan financiers en financieringsoplossingen kan voor ondernemers en financieel adviseurs uitdagingen opleveren bij het bepalen van de meest optimale financieringsvorm, of combinatie van financieringsvormen. En wat zijn de bijbehorende voor- en nadelen en risico’s van de verschillende financieringsoplossingen en -voorwaarden bij de verschillende aanbieders.

Om voor mkb-klanten de toegang tot kwalitatief goede financiering te verbeteren en de transparantie in de financieringsmarkt te verhogen heeft Stichting MKB Financiering (SMF) een gedragscode voor non-bancaire financiers opgesteld. Nu komt er daarnaast deze gedragscode voor organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Hierin zijn afspraken vastgelegd over transparantie van tarieven en provisies, vertrouwelijkheid en het dienstverleningsproces door financieringsadviseurs. Ook is in samenwerking met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een onafhankelijk Klachtenloket voor organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB opgezet.

Deze gedragscode heeft als doel het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur. Tevens beoogt het de positie van mkb-ondernemers te versterken bij het aanvragen en realiseren van financieringen en helpt het om ondernemers te informeren over wat zij van een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van een Erkend Financieringsadviseur MKB mogen verwachten. 

Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is opgebouwd uit twee onderdelen. Allereerst een keurmerk voor organisaties en daarnaast een erkenning voor de individuele Financieringsadviseur MKB die werkt voor deze organisatie. 

Reikwijdte
Afspraken binnen de gedragscode zijn van toepassingen op het adviseren en begeleiden van financieringen aan het mkb.

Organisatie
De gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Stichting MKB Financiering. Om de gedragscode goed te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van het mkb, is Stichting MKB Financiering bij het opstellen van de gedragscode in gesprek gegaan met diverse stakeholders. Zo heeft er overleg plaatsgevonden met onder andere MKB Nederland, ONL voor Ondernemers, Kamer van Koophandel, NBA, SRA, vertegenwoordigers van mkb-adviseurs, de Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het beheer van het keurmerk vindt plaats door Stichting MKB Financiering. 

De gedragscode is gebaseerd op een aantal algemene principes en beschrijft hoe een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB dient te handelen. De gedragscode is van toepassing op grotere ondernemingen met meerdere financieringsadviseurs en op ZZP-ers die adviseren en begeleiden bij MKB financieringen. 

Ook zijn concrete uitgangspunten rond provisietransparantie en verantwoord financieren uitgewerkt. De gedragscode bevat minimumnormen voor het niveau van bescherming en dienstverlening bij financieringsbegeleidingen door financiersadviseurs aan klanten. Dit betekent dat elke organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies haar klanten altijd meer bescherming en een hoger niveau van dienstverlening mag bieden. 
Het “Reglement Geschillencommissie Erkend Financieringsadvies MKB” van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode. Dit geldt eveneens voor het profiel van de Erkend Financieringsadviseur MKB, het kwaliteitskader en de inhoud van het dienstverleningsdocument. 

De meest recente versie van de gedragscode is beschikbaar via de website van SMF. Deze gedragscode treedt in werking op 1 januari 2021 en wordt na 2 jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast.
De gedragscode kan tussentijds worden gewijzigd of aangevuld. 

Keurmerk
Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is voor ondernemingen die adviseren en begeleiden bij mkb financieringen. Het is zowel van toepassing op eenmanszaken als bedrijven met meerdere werknemers. 

Het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB garandeert de mkb-ondernemer dat hij adviesgesprekken over financieren altijd voert met een gekwalificeerd Erkend Financieringsadviseur MKB* (*Waar in deze gedragscode gesproken wordt over een Erkend Financieringsadviseur MKB dan geldt dit ook voor een Kandidaat aar in deze gedragscode gesproken wordt over een Erkend Financieringsadviseur MKB dan geldt dit ook voor een Kandidaat Financieringsadviseur MKB. Deze Financieringsadviseur heeft het theorie examen afgerond en werkt onder begeleiding en  verantwoordelijkheid van een Erkend Financieringsadviseur MKB).

De organisatie en de financieringsadviseur dienen zich te houden aan zowel de gedragscode, het kwaliteitskader en het profiel van Erkend Financieringsadviseur MKB. Voor de financieringsadviseur maken eisen van vakbekwaamheid onderdeel uit van het profiel. 

Het accepteren en naleven van deze gedragscode maakt onderdeel uit van de toelatingscriteria van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Het bestuur van SMF draagt zorg voor het monitoren van de vereisten zoals die in deze gedragscode zijn beschreven. Dit vindt plaats op basis van feedback van Kifid,  meldingen aan het bestuur en een self assesment van de aangesloten organisaties (zie kwaliteitskader). Stichting MKB Financiering kan aanvullend besluiten (jaarlijks) een audit te (laten) doen naar organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. De individuele Erkend Financieringsadviseur MKB moet na toelating jaarlijks voldoen aan de Permanente Educatie verplichtingen zoals genoemd in het profiel. 

Stichting MKB Financiering zorgt voor een brede bekendheid van de gedragscode onder geassocieerde partijen en andere relevante groepen. De SMF vereist volledige onderschrijving van de gedragscode door de aangesloten organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en de Erkend Financieringsadviseurs MKB.  Indien een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB of een Erkend Financieringsadviseur MKB zich niet conformeert aan de gedragscode dan kan het bestuur 
(via info@stichtingmkbfinanciering.nl) daarvan op de hoogte worden gebracht.
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB en Erkend Financieringsadviseur MKB die zich niet aan de gedragscode houdt, ontvangt tenminste een waarschuwing alvorens een mogelijke uitsluiting uit het register kan volgen. Een definitieve beslissing omtrent uitsluiting wordt voorafgegaan door een proces van ‘hoor en wederhoor’. 

De voorwaarden voor het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zijn als volgt:
1. De organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is de houder van het keurmerk en is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle verplichtingen, die het keurmerk vereist. 

2. Binnen deze organisatie mogen alleen Erkend Financieringsadviseurs MKB financieringsadviezen aan ondernemingen te verstrekken. Deze financieringsadviseurs dienen te voldoen aan de vereisten van vakbekwaamheid zoals die door de Stichting MKB Financiering zijn opgesteld. Dit geldt zowel voor toetreding als voor permanente erkenning. De individuele financieringsadviseurs die aan de vereisten voldoen worden ingeschreven in het Register Erkend Financieringsadviseur MKB. 

3. Elke organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB heeft een functionaris die aantoonbaar in staat is, en de middelen en bevoegdheden heeft, om te zorgen voor naleving van de eisen van het keurmerk. Deze persoon is er verantwoordelijk voor dat alle medewerkers en processen, die invloed hebben op het al dan niet naleven van de eisen van het keurmerk, handelen conform de gestelde eisen en handelen in de geest van de gedragscode.

Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zorgt ervoor dat alle klantmedewerkers die betrokken zijn bij financieringen permanent actueel vakbekwaam zijn en dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op het vakgebied financieren. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie.

Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die uit naam van de onderneming worden verricht op het terrein van adviseren en begeleiden van zakelijk financieren. Indien een individuele financieringsadviseur niet voldoet aan de gedragscode zal de organisatie maatregelen treffen zoals een verbetertraject, opleiding of coaching. 

Of een organisatie in het bezit is van het keurmerk of een financieringsadviseur erkend is, kan worden nagekeken op de website www.erkendfinancierinsadviesmkb.nl

Verplichtingen keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB
De gedragscode wordt erkend door alle ondernemingen met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en vormt het uitgangspunt bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. 

Deskundig en professioneel
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB zal haar functie professioneel en zorgvuldig uitvoeren gedurende alle fases van het financieringsproces: van oriëntatie, voorbereiding en analyse tot het aanvragen en begeleiden van het verstrekken van Financiering. 
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB dient deskundig te zijn en te blijven op het gebied waarop zij haar diensten aanbiedt en onthoudt zich van dienstverlening op gebieden waar hij onvoldoende deskundig is. Een Erkend Financieringsadviseur MKB werkzaam binnen een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB dient zich permanent bij te scholen conform de voorschriften van de het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB.

Betrouwbaar en integer
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB gaat op vertrouwelijke wijze om met informatie die zij in het kader van de werkzaamheden verkrijgen. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien er uitdrukkelijk toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht is. 

Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB zorgt dat haar klanten volledig worden geïnformeerd over het aanvraagproces, de duur en de kosten. Zij zorgt ook dat de klant op de hoogte is van alle details van de gekozen oplossing en de aanbieder. Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadviseur MKB wijst de klant op risico’s verbonden aan de verstrekte adviezen en verkochte of geadviseerde producten en diensten. Er wordt voorrang gegeven aan het belang van de cliënt boven het eigen belang of de belangen van derden tenzij het een maatschappelijk belang raakt. Bij de begeleiding en advisering staat de beloning in verhouding tot de geleverde dienst.

Producten en oplossingen moeten herkenbaar en passend zijn voor de ondernemer. Hierbij wordt uitgegaan van de KNVB-criteria van de AFM:

 • Kostenefficiëntie: biedt de Financiering, in vergelijking tot andere financieringsvormen, voldoende waar voor zijn geld?
 • Nut: geeft de Financiering invulling aan een gefundeerde behoefte van een doelgroep? Oftewel: past de Financiering bij het doel dat de ondernemer voor ogen heeft?
 • Veilig: doet de Financiering wat het belooft in verschillende omstandigheden en is de uitkomst dan acceptabel voor de doelgroep?
 • Begrijpelijk: kan de Klant de kwaliteit en passendheid van de Financiering goed beoordelen.

Passend en verantwoord financieren
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB wint in het belang van de klant informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid voor zover zulks redelijkerwijs relevant is voor de aan de klant te verlenen dienst. 

Het uitgangspunt is het borgen van een gezonde financieringsstructuur van de klant waarmee ambities van de klant gerealiseerd kunnen worden en de Financiering zal aansluiten bij het bestedingsdoel van de Klant. Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB zal toetsen of de Financiering verantwoord is op basis van de financiële situatie van de klant, waaronder de toets of de Klant de rente- en aflossingsverplichtingen van de Financiering kan nakomen en of de Financiering aansluit bij het bestedingsdoel van de Klant. Een financiering die niet verantwoord is op basis van de financiële situatie van de klant, wordt niet aangevraagd bij Financiers.

Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB zal niet sturen op onnodige hoge leenbedragen of provisie inkomsten. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Organisaties met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB zorgen ervoor dat de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden zijn gedekt middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere financiële waarborgen zoals in het kwaliteitskader toegelicht.

Informatieverstrekking
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB communiceert op duidelijke wijze informatie over haar dienstverlening (zoals aanvraagproces, doorlooptijd, haalbaarheid, tarieven en overige relevante informatie). Uitgangspunt hierbij is dat communicatie correct, duidelijk en niet misleidend mag zijn. De dienstverlening bij aanvang en de financieringsopties moeten duidelijk zijn voor de Klant, zodat er een goed geïnformeerde keuze kan worden gemaakt. Er wordt duidelijke informatie verschaft over de selectie en keuze voor een financieringsoplossing. De overwegingen en de keuzes worden aan de klant toegelicht. Ook zal in geval van afwijzing informatie worden verstrekt over de reden van afwijzing, voor zover bekend bij de financieringsadviseur. 

Financieringsadviesproces en tarieven 

Financieringsadviesproces
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB maakt voorafgaand aan de dienstverlening afspraken met de klant die worden vastgelegd in een offerte met daarbij een dienstverleningsdocument. Hierin zijn de onderwerpen van het dienstverleningsdocument zoals door SMF opgesteld opgenomen.  

Organisaties met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB delen alleen vertrouwelijke informatie en documenten van de Klant met een Financier of andere partij als de Klant daarvoor schriftelijk of digitaal toestemming heeft gegeven.

Een Klant doorloopt een aantal fasen tijdens het financieringsproces de intake en acceptatiefase, de ontwerpfase, en de aanvraagfase. De beheerfase vindt in een later stadium plaats na het verstrekken van een Financiering. De stappen van het financieringsproces bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Intake en acceptatie
  Klantgesprek over financieringsdoel en -behoefte, de strategie, financials en de ondernemer. De financieringsadviseur geeft aan of hij mogelijkheden ziet en het adviesproces wordt gestart of de Klant wordt doorverwezen. In deze fase wordt een offerte met dienstverleningsovereenkomst en kostenindicatie aan de klant verstrekt.
 • Ontwerp en Advies
  Nadere analyse en bepalen welke financieringsvormen tot de keuzemogelijkheden behoren. Vervolgens wordt bepaald of en hoe de financieringsaanvraag kan worden opgeknipt. Hieruit komt een voorstel met een of meerdere financiële oplossingen die het beste passen bij de klant en zijn situatie. Op basis daarvan en overleg met de klant wordt de keuze voor financiers bepaald.
 • Aanvraag
  Een aanvraag indienen bij de gekozen geldverstrekker(s). Hierop volgt acceptatie, het noemen van voorbehouden en condities of weigering door de Financier(s). Er kan vervolgens nog naar andere opties en financiers worden gezocht.
 • Beheer
  Gedurende doorlooptijd van de financiering kan er worden overeengekomen dat er contact blijft tussen de financieringsadviseur en de Klant en vindt er indien noodzakelijk of gevraagd door de klant monitoring en herfinanciering plaats.

 Productaanbod
Vooraf aan de financieringsaanvraag of tijdens het proces wordt aan de Klant duidelijk gemaakt in welke mate vergelijkende productoplossingen worden opgenomen in het advies. Ook wordt aangeven in welke mate eigen producten worden opgenomen in het advies en wat de kosten van vergelijkbare alternatieven zijn van andere aanbieders. Tevens wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt of er met een beperkt aantal of met veel Financiers wordt gewerkt. 

Provisietransparantie
De manier waarop een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB samenwerkt met andere partijen en de bijbehorende vergoedingsstructuur moet transparant zijn voor de Klant zodat er een goed geïnformeerde keuze kan worden gemaakt. Dit kunnen financiers, adviseurs, intermediairs en accountant zijn.

 Concreet betekent dit:

 • De Klant zal door een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over de vergoedingen die door de Financier of derden betaald worden aan organisaties met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB en de bedragen en percentages worden gemeld. Dit geldt voor alle vergoedingen waaronder zowel aanbreng- als beheerprovisies.
 • Wanneer er door een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB vergoedingen worden betaald aan externen in verband met deze aanvraag of anderen, dan wordt dit vooraf aan de klant gemeld.
 • Er worden door organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB geen volume- en bonus afspraken met derden gemaakt.  

 Klachtenprocedure 
Organisaties met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB hebben een toegankelijke klachtenprocedureHierbij gelden minimaal de volgende uitgangspunten.

 • Organisaties met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB hebben een interne klachtenprocedure die duidelijk op de website kenbaar wordt gemaakt.
 • Organisaties met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB bevestigen de ontvangst van de klacht en berichten de Klant binnen 2 weken na ontvangst van de klacht binnen welke termijn de klacht zal worden behandeld.

 Voor een Kleinzakelijke klant gelden daarnaast de volgende uitgangspunten:

 • Als een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB niet inhoudelijk reageert op de klacht, dan kan de Kleinzakelijke klant vanaf 4 weken na de ontvangstbevestiging, de klacht rechtstreeks voorleggen bij het Klachtenloket Erkend Financieringsadvies MKB bij Kifid. Als de organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB voor de behandeling van de klacht nadere informatie nodig heeft van de Klant, kan de termijn van 4 weken worden verlengd met de termijn die nodig is om de informatie aan te leveren.
 • Wanneer een Kleinzakelijke klant niet tevreden is met de afhandeling van de klacht dan kan een klacht worden ingediend bij het Klachtenloket Erkend Financieringsadvies MKB. In het “Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) – Geschillenbeslechting Erkend Financieringsadvies MKB” staan het proces, doorlooptijd en de voorwaarden beschreven in welke gevallen de uitspraken bindend zijn voor de organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en Klant.
 • De centrale klachtenprocedure is beschikbaar voor een Financieringsbegeleiding die wordt afgesloten vanaf 1 maart 2021. Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zal geregistreerd staan bij SMF en Kifid.
 • Klachten zullen door Kifid worden gemeld aan SMF. 

Begrippen 
In deze gedragscode worden de volgende begrippen gebruikt 

Dienstverleningsdocument
Afspraken tussen Klanten en organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB waarin in een dienstverleningsdocument wordt aangegeven welke diensten tegen welke kosten worden aangeboden. Minimale vereisten staan vermeld in het Dienstverleningsdocument Erkend Financieringsadvies MKB. Het document is bedoeld om transparantie te verkrijgen zodat Klanten diensten en kosten kunnen vergelijken. 

Erkend Financieringsadvies MKB
Ondernemingen met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB die adviseren en begeleiden bij mkb financieringen. Hierbinnen zijn Erkend Financieringsadviseurs MKB werkzaam.

Erkend Financieringsadviseur
MKBFinancieringsadviseurs die voldoen aan de vereisten van vakbekwaamheid zoals die door de Stichting MKB Financiering zijn opgesteld. Dit geldt zowel voor toetreding als voor permanente educatie. De individuele financieringsadviseurs die aan de vereisten voldoen en zijn aangesloten bij een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB staan vermeld op de website van Stichting MKB Financiering. 

Financier
Een aanbieder van een Financiering direct of indirect namens derde partijen.
FinancieringEen geldlening, kredietfaciliteit, krediet in rekening-courant, obligatie, factoring, financial lease, mezzanine financiering (of een combinatie daarvan) van de Financier aan de Klant.

Financieringsadvies
Het begeleiden en adviseren van financieringen. Er is niet alleen sprake van financieringsadvies wanneer het geadviseerde product ook daadwerkelijk wordt afgesloten maar ook wanneer een klantmedewerker een concrete aanbeveling van een specifiek product doet aan een specifieke klant. Hier kan ook sprake van zijn als een medewerker in de nazorgfase vragen over de passendheid van het product beantwoordt en hiermee een aanbeveling doet. 
Er is geen sprake van advies wanneer een binnendienstmedewerker telefonisch contact heeft met klanten. Aan de telefoon plant hij afspraken in met financieringsadviseurs en beantwoordt hij vragen. Hij zorgt ervoor dat hij alleen vragen beantwoordt en geen aanbevelingen doet. Ook kan hij afspraken met derden maken zoals notarissen en stukken controleren. 

Geschillencommissie financiële dienstverlening
De Geschillencommissie is onderdeel van Kifid en onderzoekt of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet lukt, kan er een uitspraak worden gevraagd van de Geschillencommissie.
Gestapelde financieringMeerdere financieringsovereenkomsten die door Financiers aan een klant worden verstrekt.
Kandidaat Financieringsadviseur MKBFinancieringsadviseurs die voldoen aan de vereisten van vakbekwaamheid zoals die door de Stichting MKB Financiering zijn opgesteld. Ze hebben het theoretische examen afgelegd maar nog niet het praktijkgedeelte. Dit geldt zowel voor toetreding als voor permanente educatie. De individuele financieringsadviseurs die aan de vereisten voldoen staan vermeld op de website van Stichting MKB Financiering. 

Kifid
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, gevestigd te Den Haag (www.kifid.nl).

Klant
Een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, of een rechtspersoon, die zich op een Financiering oriënteert, een Financiering aanvraagt of een Financiering heeft.
KlantmedewerkerKlantmedewerkers zijn medewerkers binnen een financiële onderneming die inhoudelijk contact met klanten hebben of anderzijds invloed hebben op de geleverde dienstverlening. Daartoe behoren in ieder geval de medewerkers die klanten adviseren over en begeleiden bij een financieringsproduct, maar ook medewerkers die anderzijds direct invloed hebben op de geleverde advisering en begeleiding.  

Kleinzakelijke klant
Een Klant die in Nederland gevestigd is en op groepsniveau een jaaromzet heeft van maximaal 5.000.000 euro. Alleen een Kleinzakelijke klant kan een klacht indienen bij Kifid bij ontevredenheid over het afhandelen van een klacht door een organisatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKG en Erkend Financieringsadviseurs MKB.

Kwaliteitskader
Het kwaliteitskader maakt duidelijk wat binnen het keurmerk van een Erkend Financieringsadvies MKB wordt verwacht ten aanzien van kwaliteitseisen en het afleggen van verantwoording.

Organisatie
Een juridische eenheid waarbinnen medewerkers werken en waarin processen overeenkomen, overeenkomstig de eisen van het keurmerk. 
Passende financieringDe Financiering die wordt aangeboden sluit aan bij het bestedingsdoel van de Klant en waarvan de reële verwachting is dat die door de Klant gedragen kan worden.

Passende zekerheden
De gevraagde Zekerheden sluiten aan bij de aangevraagde Financiering en zijn passend ten aanzien van de financieringsmix van de onderneming.

Provisies
De bedragen die een organsiatie met het keurmerk Erkend Financiersadvies MKB de Klant in rekening mag brengen voor het aanvragen en van een Financiering. Voorbeelden hiervan zijn uren keer tarief, succesfee, fixed fee of een combinatie hiervan. 

SMF
Stichting MKB Financiering.

Zekerheden
Rechten van de Financier die de zekerheid voor de Financier vergroten om te worden terugbetaald. Voorbeelden hiervan zijn een pandrecht, hypotheekrecht, borgtocht of hoofdelijke aansprakelijkheid.Ook zijn concrete uitgangspunten rond provisietransparantie en verantwoord financieren uitgewerkt. 

Vragen? 
Neem gerust contact op voor meer informatie:
Stichting MKB Financiering
Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKBfinancieringsadvies@stichtingmkbfinanciering.nl

Houd me op de hoogte