Op het gebied van financieringsadvies voor het mkb gaat er veel goed maar er is ook veel dat nog niet is geregeld. In hoeverre is het wenselijk dat een financieringsadviseur door zowel financier als ondernemer wordt betaald? Of dat er geen kennisvereisten bestaan voor adviseurs? Een keurmerk kan een nuttige bijdrage vormen aan het verbeteren van financieringsadvies aan ondernemers. Dat is de voornaamste uitkomst van de verkenning naar een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Een eerste belangrijke stap is het bouwen aan een beroepsgroep van financieringsadviseurs. De meeste partijen zoals financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers staan positief ten opzichte van zowel een keurmerk als van de realisatie van een beroepsgroep.

Download hier het rapport: Verkenning Keurmerk Financieringsadvsieur MKB
Wil je meer weten over de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep meld je dan aan voor onze blogs.

De laatste jaren zijn er veel veranderingen in het financieringslandschap voor mkb die van invloed zijn op financieringen voor mkb ondernemers. In dat kader heeft Stichting MKB Financiering het initiatief genomen om een verkennend onderzoek te doen naar het nut en de noodzaak van een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Bijgaand een samenvatting van de voornaamste bevindingen.

Onderzoek bij banken, financieringsadviseurs, ondernemers en toezichthouders

Alle gesproken financieringsadviseurs mkb staan positief ten opzichte van een keurmerk om zich daarmee kwalitatief te onderscheiden richting ondernemers en financiers. Dit geldt ook voor opleidingsorganisaties en overige stakeholders. Ondernemers zien een keurmerk als een ‘nice to have’. Bij financiers varieert de houding ten aanzien van een keurmerk, zowel bij bancair als non-bancaire financiers. Het belang van intermediairs is groot en neemt toe maar tegelijk lijken de meeste financiers nog geen onderscheid te willen maken tussen financieringsadviseurs met of zonder een keurmerk.

Met name toezichthouders zien bij kleinere ondernemingen paralellen met de particuliere markt en lijkt er behoefte aan een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb.

Eerste stap is het ontwikkelen van een beroepsgroep met gedragscode

Financieringsadviseurs mkb zijn voor een gedragscode met daarin richtlijnen ten aanzien van transparantie en nagenoeg allen zijn voor het afschaffen van kick back vergoedingen. Het verstrekken van documentatie en regels vanuit een keurmerk kan bijdragen aan een betere dienstverlening aan ondernemers. Onafhankelijke adviseurs willen meer vrijheidsgraden dan formules. Ook de overige partijen vinden een gedragscode, met daarin afspraken tussen adviseur en ondernemer, van belang. In de praktijk blijkt dat er veel financieringsbegeleidingen plaatsvinden zonder afspraken.

Kennis opdoen binnen netwerken

Financieringsadviseurs mkb zijn terughoudend ten aanzien van permanente educatie. Dit moet op een laagdrempelige manier worden ingevuld en ze vinden een ‘netwerk’ bijeenkomst een goede manier om dit in te vullen. Tegelijk willen ze wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en netwerken. Accountants vinden het belangrijk dat, gezien het belang van permanente educatie in hun sector, dat er hiervoor vrijstellingen komen. Voor veel andere stakeholders speelt permanente educatie nauwelijks een rol.

Toetsing en klachtenregeling

Alle partijen hechten belang aan onafhankelijk toetsing en een drempel alvorens certificering plaatsvindt. Met name kennis en in mindere mate integriteit zijn kernelementen om in elk geval te examineren. Soms worden adviseurs, met name door non-bancaire financiers, gescreend. Alle stakeholders achten een klachtenregeling essentieel voor een keurmerk. Opvallend is echter ook het belang dat wordt gehecht aan een vorm van klantwaardering zoals een rating.

Download hier het persbericht.

Wil je meer weten over het onderzoek of de activiteiten van de Stichting MKB Financiering, neem dan contact op met Ronald Kleverlaan op telefoonnummer 06 28 25 44 52 of mail naar ronald@stichtingmkbfinanciering.nl